GIẢI CHI TIẾT BỐN CÂU CUỐI ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ 2021

 GIẢI CHI TIẾT BỐN CÂU CUỐI ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ 2021

Bài sóng dừng đề tham khảo vật lý 2021

Câu 37. Con lắc lò xo thẳng đứng

Câu 37 đề tham khảo vật lý 2021

Đáp án B
Đồ thị của Fđh chính là đồ thị của Fkv tịnh tiến lên một đoạn bằng mg. Nhìn vào đồ thị thì đoạn mg đó bằng nửa lực kéo về cực đại
Giải chi tiết câu 37 (con lắc lò xo thẳng đứng) đề tham khảo môn vật lý 2021

Hai thời điểm t1t2 ứng với Fđh = 0 và Fkv = 0 (lần thứ hai), nó lệch nhau Δφ = 7π/6, tức là

Câu 38. Sóng dừng

Câu 38 sóng dừng, giải chi tiết đề thi minh họa môn vật lý năm 2021
Đáp án A
Số bó trên dây là
Giải chi tiết câu sóng dừng (câu 38) đề thi tham khảo môn vật lý 2021

Khoảng cách từ nút đầu tới M là a, từ nút cuối tới N là b thì

Câu 39. Mạch điện xoay chiều RLC

Giải chi tiết câu dòng điện xoay chiều (câu 39) đề tham khảo môn vật lý năm 2021

Đáp án C
Vẽ giản đồ vecto, trong đó
Giản đồ vecto giải chi tiết câu 39 mạch điện xoay chiều đề thi tham khảo môn vật lý năm 2021
Định lí hàm số cosin

Áp dụng định lí hàm số sin

Câu 40. Giao thoa ánh sáng với hai bức xạ đơn sắc

Giải chi tiết câu 40 đề tham khảo môn vật lý năm học 2021
Đáp án A

Vân tối có tọa độ x = klẻi/2 suy ra vạch tối gần trung tâm nhất ứng với 3,5i hoặc 2,5i. Các vân sáng trong nó là i1, 2i1, 3i1, i2, 2i2 (5 vân).


Không có nhận xét nào: