Trắc nghiệm online: Phương pháp tọa độ trong chuyển động thẳng đều

Bài trắc nghiệm online này tập trung vào việc giải quyết các bài toán chuyển động thẳng đều bằng phương pháp tọa độ. Chuyển động của các chất điểm luôn được gắn với một hệ tọa độ, trong một hệ đo thời gian.


tracnghiem online Phương pháp tọa độ trong chuyển động thẳng đều
Câu 1. Một chất điểm chuyển động thẳng đều trên trục $Ox$, phương trình chuyển động là $x=6t-18$, trong đó $x$ tính bằng đơn vị m, $t$ tính bằng đơn vị s.
a) Lúc t = 0 chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ O một khoảng

b) Lúc t = 0 vận tốc của vật bằng

Câu 2. Một người đang chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc có độ lớn 2,5 m/s. Người ta chọn một trục tọa độ $Ox$ đặt dọc theo đường chạy, chọn $t=0$ vào lúc vị trí của người này như hình vẽ dưới đây.
Hình ảnh minh họa cho câu 2 tracnghiem online
Phương trình chuyển động của người đó là


Câu 3. Một chất điểm chuyển động mà phương trình chuyển động của nó là $x=5t-12$, trong đó $x$ tính theo đơn vị m, $t$ tính theo đơn vị s. Tại thời điểm $t=12\ \text{s}$ vật cách gốc tọa độ

Câu 4. Chọn $t=0$ là lúc một chất điểm ở tọa độ $x=20\ \text{m}$ trên một trục tọa độ $Ox$. Chất điểm đang chuyển động thẳng đều với vận tốc $v$ dọc theo $Ox$. Đến thời điểm $t=20\ \text{s}$ thì nó ở tọa độ $x=-12\ \text{m}$. Giá trị của $v$ là

Câu 5. Một vật chuyển động thẳng đều theo phương trình $x=-6t-9$, với $x$ tính bằng m, $t$ tính bằng s. Từ thời điểm $t=1,2\ \text{s}$ đến thời điểm $t=4,8\ \text{s}$ độ dời của vật là

Câu 6. Trên trục $Ox$, một chất điểm chuyển động thẳng đều. Khi $t=t_1=5\ \text{s}$ thì chất điểm ở tọa độ $x=x_1=38\ \text{m}$, khi $t=t_2=12\ \text{s}$ thì chất điểm ở tọa độ $x=x_2=66\ \text{m}$. Phương trình chuyển động của chất điểm là

Câu 7. Hai vật cùng chuyển động thẳng đều trên một trục $Ox$ với các phương trình $x_1=12t$ và $x_2=7t+45$, trong đó $x$ tính bằng m còn $t$ tính bằng s. Khi $t=24\ \text{s}$ thì khoảng cách giữa hai vật bằng

Câu 8. Trên một trục $Ox$ có hai chất điểm A và B chuyển động thẳng đều với vận tốc tương ứng là $v_\text{A}\ \text{m/s}$ và $v_\text{B}=v_\text{A}+5\ \text{m/s}$, A đang đuổi theo B. Tại thời điểm được chọn làm gốc thời gian $t=0$ khoảng cách giữa hai chất điểm là 90 m. Phương trình chuyển động của B là $x_\text{B}=9t+12$, với $x$ tính bằng m còn $t$ tính bằng s. Phương trình chuyển động của A là

Câu 9. Phương trình chuyển động của hai vật trên một trục $Ox$ lần lượt là $x_1=-8t+50$ và $x_2=8t+12$, với $x$ tính bằng m và $t$ tính bằng s. Hai vật gặp nhau tại nơi cách vị trí ban đầu của vật thứ nhất một khoảng bằng

Câu 10. Hai ô tô cùng chạy đều trên một đường thẳng, xe A có tốc độ $v$ và xe B có tốc độ 70 km/h đang đuổi theo xe A. Lúc 6 h sáng xe B đang ở phía sau xe A một khoảng 120 km. Lúc 4 h chiều cùng ngày khoảng cách hai xe là 150 km. Xe B đuổi kịp xe A lúc

------- ΦΦΦΦΦ -------

Không có nhận xét nào: