Trắc nghiệm online: Lực đàn hồi con lắc lò xo thẳng đứng

Đây là bài kiểm tra thử 15 phút vật lý 12 với hình thức trắc nghiệm online (tracnghiem online), chủ đề Lực đàn hồi của con lắc lò xo thẳng đứng. Trước khi làm bài tracnghiem online này, hãy xem lại kiến thức cơ bản về lực đàn hồi của con lắc lò xo thẳng đứng ngay dưới đây đã nhé.


tracnghiem online Lực đàn hồi của con lắc lò xo thẳng đứng
Câu 1. Một con lắc lò xo độ cứng $k$, khối lượng $m$, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng dọc theo trục $Ox$ (gốc $O$ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống). Lực đàn hồi tác dụng lên vật nhỏ tại li độ $x$ là

Câu 2. Một con lắc lò xo độ cứng k = 40 N/m, khối lượng m = 400 g, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng dọc theo trục Ox có chiều dương từ trên xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng. Phương trình dao động của con lắc là $x = 15\cos\left(\omega t + \frac{π}{3}\right)\ \text{cm}$. Lấy $g = 10\ \text{m/s}^2$.
a) Lực hồi phục tại thời điểm t = 0,5 s là

b) Lực đàn hồi tại thời điểm t = 0,5 s là

Câu 3. Một con lắc lò xo độ cứng k = 50 N/m, khối lượng m = 250 g, được treo thẳng đứng tại nơi có $g = 10\ \text{m/s}^2$. Từ vị trí cân bằng, nâng vật lên đến vị trí lò xo bị nén 3 cm rồi thả nhẹ.
a) Lực đàn hồi có độ lớn cực đại bằng

b) Lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu bằng

Câu 4. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/s2. Trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O tại vị trí cân bằng của vật nhỏ. Sự liên hệ giữa lực hồi phục F và lực đàn hồi Fđh tác dụng lên vật nhỏ được biểu diễn bằng một đoạn thẳng MN như hình vẽ.
Đồ thị lực đàn hồi trong bài tracnghiem online Lực đàn hồi của con lắc lò xo
a) Giá trị của Fm (trên đồ thị) là

b) Khối lượng của vật nhỏ bằng

Câu 5. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có $g = 10\ \text{m/s}^2$, khi cân bằng thì lò xo dãn 2,5 cm. Nâng vật nhỏ lên vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó vận tốc có độ lớn 50 cm/s dọc theo trục lò xo. Khi tốc độ của vật bằng 50 cm/s lần thứ hai (kể từ khi truyền vận tốc cho vật) thì lực đàn hồi có độ lớn 1,25 N.
a) Độ cứng của lò xo là

b) Trong một chu kì dao động, giá treo con lắc chịu lực kéo xuống dưới do con lắc lò xo gây ra trong thời gian là

Câu 6. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng $m$ và lò xo nhẹ có độ cứng k = 25 N/m, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10 ≈ π^2\ \text{m/s}^2$. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương thẳng đứng hướng xuống. Hình dưới đây là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi $F_{\text{đh}}$ tác dụng lên vật $m$ theo thời gian $t$.
Đồ thị lực đàn hồi theo thời gian trong bài tracnghiem online Lực đàn hồi của con lắc lò xo
Thời điểm lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn cực đại lần thứ 2018 kể từ lúc bắt đầu dao động là


Câu 7. Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 2,4 s. Trong một chu kỳ dao động, thời gian lò xo giãn gấp hai lần thời gian lò xo nén, thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều lực kéo về là

------- ΦΦΦΦΦ -------

Video giải chi tiết Bài trắc nghiệm online Lực đàn hồi con lắc lò xo thẳng đứng

Không có nhận xét nào: