Trắc nghiệm online: Lực đàn hồi của con lắc lò xo nằm ngang

Con lắc lò xo đơn giản nhất chính là con lắc lò xo nằm ngang. Tuy nhiên, những bài tập về nó không kém phần thú vụ và tất nhiên là chúng phần lớn trong các câu hỏi của bất kỳ đề thi nào. Hãy làm bài trắc nghiệm online (tracnghiem online) sau đây để trải nghiệm nhé. Đây được xem là bài kiểm tra 15 phút vật lý 12, thuộc bài học Con lắc lò xo và chủ đề Lực đàn hồi của con lắc lò xo nằm ngang. Nhưng trước tiên, hãy xem lại kiến thức cơ bản về lực đàn hồi, lực hồi phục trong bức ảnh xinh xắn dưới đây nhé.


tracnghiem online Lực đàn hồi của con lắc lò xo nằm ngang
Câu 1. Một chất điểm khối lượng m dao động điều hòa với biên độ $A$, tần số góc $ω$. Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật là

Câu 2. Một con lắc lò xo khối lượng $m$, dao động điều hòa với tốc độ cực đại $v_\text{m}$ và lực hồi phục cực đại $F_\text{m}$. Biên độ dao động của con lắc là

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hòa với tốc độ cực đại $v_\text{m}$ và lực hồi phục cực đại $F_\text{m}$. Tại một thời điểm nào đó, vận tốc của chất điểm là $v$ và lực hồi phục là $F$. Biểu thức nào sau đây đúng?

Câu 4. Một chất điểm khối lượng m = 0,2 kg đang dao động điều hòa trên trục Ox. Phương trình dao động của vật là $x = 12\cos\left(10t + 0,5π\right)\ \text{cm}$. Lực hồi phục của vật có phương trình là

Câu 5. Một chất điểm khối lượng m = 0,5 kg đang dao động điều hòa trên trục Ox. Phương trình vận tốc của vật là $v = 120\cos\left(20t + π\right)\ \text{cm/s}$. Lực hồi phục của vật có phương trình là

Câu 6. Lực hồi phục của một vật dao động điều hòa có phương trình $F = 2\cos\left(16t - \frac{π}{6}\right)\ \text{N}$. Khối lượng của vật là m = 400 g. Vận tốc ban đầu (khi t = 0) của vật là

Câu 7. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang. Sự phụ thuộc của lực hồi phục $F$ vào thời gian $t$ được biểu diễn bằng đồ thị như hình vẽ dưới đây. Vận tốc của con lắc tại thời điểm ban đầu có độ lớn 150 cm/s.
Đồ thị lực hồi phục theo thời gian trong bài tracnghiem online Lực đàn hồi của con lắc lò xo nằm ngang
a) Tần số góc của con lắc là

b). Tốc độ cực đại của con lắc bằng
c) Độ cứng của lò xo gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 8. Một con lắc lò xo độ cứng k = 160 N/m khối lượng $m$, dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang. Sự phụ thuộc của lực đàn hồi $F$ vào vận tốc tức thời $v$ của con lắc được biểu diễn bằng một đường êlip như hình vẽ dưới đây.
Đồ thị lực hồi phục theo vận tốc trong bài tracnghiem online Lực đàn hồi của con lắc lò xo nằm ngang
Khối lượng $m$ có giá trị bằng


Câu 9. Hai con lắc lò xo I và II có cùng khối lượng dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang. Hình vẽ dưới đây là các đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của các lực đàn hồi tương ứng $F_1$ (đường liền nét) và $F_2$ (đường đứt nét) vào thời gian $t$.
Đồ thị F-t trong bài tracnghiem online Lực đàn hồi của con lắc lò xo nằm ngang
Tỉ số giữa biên độ của con lắc I với biên độ của con lắc II bằng


------- ΦΦΦΦΦ -------

Không có nhận xét nào: