Trắc nghiệm online: Năng lượng của một vật dao động điều hòa

Dao động điều hòa rất thú vị khi gắn nó với một đường tròn pha (biến thể của đường tròn lượng giác). Thế nhưng cơ năng của một vật dao động điều hòa còn thú vị hơn nhiều khi gắn nó với một đường tròn năng lượng, nó lại được biến thể từ đường tròn pha. Đó là kết quả của sự sáng tạo. Hãy trải nghiệm sự thú vị này qua bài trắc nghiệm online Năng lượng của một vật dao động điều hòa dưới đây nhé. Nhớ bấm vào nút Bắt đầu làm bài để được cảm nhận một chút áp lực từ thời gian thực. Bấm vào nút Nộp bài để xem điểm và đáp án.


tracnghiem online Năng lượng của một vật dao động điều hòa

Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai về cơ năng của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang? Cơ năng của một con lắc lò xo nằm ngang bằng

Câu 2. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng $k$, đang dao động điều hòa. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức thế năng của con lắc ở li độ $x$ là

Câu 3. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là $m$ dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình $x = A\cos\left(ωt\right)$. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

Câu 4. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động theo phương trình $x = 8\cos{10t}$ ($x$ tính bằng cm, $t$ tính bằng s). Động năng cực đại của vật bằng

Câu 5. Hình vẽ dưới đây là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi $W_\text{đh}$ của một con lắc lò xo vào thời gian $t$. Khối lượng vật nặng là 400 g. Lấy $\pi^2 = 10$.
Hình ảnh minh họa câu 5 tracnghiem online Năng lượng của một vật dao động điều hòa
Biên độ dao động là


Câu 6.Một con lắc lò xo khối lượng 120 g, độ cứng 30 N/m, dao động điều hòa theo phương ngang. Tại li độ $x= 3\ \text{cm}$, vật có vận tốc $v = 50\ \text{cm/s}$. Tại vị trí cân bằng vật nhỏ có động năng bằng

Câu 7. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với chu kì $0\text{,}2\ \text{s}$ và cơ năng là 0,18 J (mốc thế năng tại vị trí cân bằng). Lấy $π^2 = 10$. Tại li độ $x=3\sqrt{2}\ \text{cm}$, tỉ số động năng và thế năng là

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo có độ cứng $20\ \text{N/m}$ dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi pha dao động là $\frac{\pi}{2}$ thì vận tốc của vật là $v=-20\sqrt{3}\ \text{cm/s}$. Lấy $π^2 = 10$. Khi vật qua vị trí có li độ $x = 3π\ \text{cm}$ thì động năng của con lắc là

Câu 9. Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại $60\ \text{cm/s}$ và gia tốc cực đại là $2π\ \text{m/s}^2$. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu $\left(t = 0\right)$, chất điểm có vận tốc $30\ \text{cm/s}$ và thế năng đang tăng. Chất điểm có gia tốc bằng $π\ \text{m/s}^2$ lần đầu tiên ở thời điểm

Câu 10. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Hình dưới đây là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng $W_\text{đ}$ của con lắc theo thời gian $t$.
Hình ảnh minh họa câu 10 tracnghiem online Năng lượng của một vật dao động điều hòa
Hiệu $t_2 – t_1$ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


Câu 11. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau đặt trên cùng mặt phẳng nằm ngang. Con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai dao động điều hòa cùng pha với biên độ lần lượt là $3A$ và $A$. Chọn mốc thế năng của mỗi con lắc tại vị trí cân bằng của nó. Khi động năng của con lắc thứ nhất là $0\text{,}72\ \text{J}$ thì thế năng của con lắc thứ hai là $0\text{,}24\ \text{J}$. Khi thế năng của con lắc thứ nhất là $0\text{,}09\ \text{J}$ thì động năng của con lắc thứ hai là

Câu 12. Một chất điểm dao động điều hòa. Khi vừa rời khỏi vị trí cân bằng một đoạn $a$ thì động năng của chất điểm giảm liên tục đến $5\text{,}208\ \text{mJ}$. Tiếp tục đi thêm một đoạn $2a$ thì động năng giảm liên tục đến $3\text{,}608\ \text{mJ}$. Nếu tiếp tục đi thêm một đoạn $3a$ thì động năng của chất điểm là

------- ΦΦΦΦΦ -------

Không có nhận xét nào: