Bài tập dao động điều hòa: Liên hệ pha giữa li độ, vận tốc và gia tốc

Bài tập dao động điều hòa: Liên hệ pha giữa li độ, vận tốc và gia tốc là tập hợp các bài tập dành cho học sinh luyện tập sau khi học chuyên đề Liên hệ pha giữa li độ, vận tốc và gia tốc của chương Dao động cơ vật lý 12, ôn thi TN THPT, ôn thi đại học. Với số lượng bài tập vừa phải, được sắp xếp có chủ đích theo hướng tăng dần theo mức độ. Hình thức trắc nghiệm online giúp các em học sinh luyện tập thêm kĩ năng làm bài thi, đồng thời biết được đáp án sau khi làm bài tập.Hãy bấm vào nút BẮT ĐẦU LÀM BÀI để làm bài tập

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục $Ox$. Vectơ gia tốc của chất điểm có

Câu 2. Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm

Câu 3. Hai chất điểm dao động điều hòa với hai phương trình tương ứng $x_1 = -20\cos{\left(2πt - \frac{π}{6}\right)}\ \text{cm}$ và $x_2 = 5\cos{\left(2πt - \frac{π}{12}\right)}\ \text{cm}$. Phát biểu nào sau đây đúng về độ lệch pha giữa hai dao động?

Câu 4. Hai chất điểm dao động điều hòa ngược pha nhau, với biên độ lần lượt là $A_1$ và $A_2$. Tại cùng một thời điểm, li độ của chúng lần lượt là $x_1$ và $x_2$. Biểu thức nào sau đây đúng?

Câu 5. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là $v = 4\pi\cos{2\pi t}\ \text{(cm/s)}$. Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là

Câu 6. Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của nó bằng

Câu 7. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $x = A\cos{4\pi t}$ ($t$ tính bằng s). Tính từ $t=0$, khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại là

Câu 8. Một vật dao động điều hòa với phương trình vận tốc $v = 20π\cos{\left(2πt + \frac{π}{3}\right)}\ \text{cm/s}$. Ban đầu vật

Câu 9. Phương trình dao động của một vật là $x = 8\cos{\left(4πt - \frac{π}{3}\right)}\ \text{cm}$. Trong một chu kì dao động, thời gian mà tốc độ của vật lớn hơn $16\sqrt{2}π\ \text{cm/s}$ là

Câu 10. Vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc $v = 40π\cos{\left(8πt + \frac{5π}{6}\right)}\ \text{cm/s}$. Tốc độ trung bình của vật trong trời gian $Δt = \frac{5}{24}\ \text{s}$ đầu tiên là

Câu 11. Trong quá trình dao động điều hòa của một vật với biên độ $A$, vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 40π cm/s, gia tốc của vật khi cách vị trí cân bằng $\frac{A}{2}$ có độ lớn bằng $16\ \text{m/s}^2$. Lấy $π^2 = 10$. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong thời gian $Δt = \frac{5}{6}$\ \text{s}$ là

Câu 12. Trong quá trình dao động điều hòa, tại thời điểm $t_1$ vật cách vị trí cân bằng 3 cm. Tại thời điểm $t_1 + \frac{T}{4}$ vật có tốc độ 10π cm/s. Tần số góc của vật là

Hãy bấm vào nút NỘP BÀI để xem kết quảKhông có nhận xét nào: