Bài tập dao động: Quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa

Bài tập về dao động điều hòa bao gồm: bài tập động học (tính toán liên quan đến vị trí, quãng đường, vận tốc, gia tốc của dao động điều hòa); bài tập động lực học (tính toán liên quan đến mối liên hệ giữa các lực tác dụng với gia tốc trong dao động điều hòa); bài tập về năng lượng (tính toán về động năng, thế năng, cơ năng, công trong dao động điều hòa). Để từng bước chắc chắn chiếm lĩnh kiến thức và kĩ năng về dao động điều hòa, chúng ta hãy bắt đầu từ những bài tập về động học, đó là bài tập về quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa . Tất nhiên chúng ta đã được học kiến thức và làm quen với những kĩ năng cơ bản về dao động điều hòa, bây giờ là lúc thực hành. Hãy thử làm 9 bài tập từ mức độ nhận biết đến mức độ vận dụng cao sau đây. Kiểm tra kết quả (bằng cách bấm vào nút NỘP BÀI) và tham khảo lời giải chi tiết (bằng cách click vào link ngay sau phần bài tập) sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa.1 Bài tập về quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì $T$, tần số góc $ω$, tần số $f$. Biểu thức nào sau đây sai?

Câu 2. Đối với một vật dao động điều hòa, tần số dao động là

Câu 3. Đối với một vật dao động điều hòa, chu kì dao động là

Câu 4. Đơn vị của tần số góc trong dao động điều hòa là

Câu 5. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục $Ox$ theo phương trình $x = 10\cos{\left(6πt + \frac{5π}{6}\right)}$, $x$ tính theo đơn vị cm, $t$ tính theo đơn vị s.
a) Pha dao động là

b) Độ dài quỹ đạo chuyển động của chất điểm là
c) Thời gian vật thực hiện được một dao động toàn phần là
d) Ban đầu (khi $t = 0$) chất điểm
e) Từ khi chất điểm ở biên âm đến khi nó đi qua li độ $x = 5\ \text{cm}$ lần gần nhất, pha dao động của chất điểm tăng thêm
g) Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian $\frac{1}{12}\ \text{s}$ đầu tiên là
h) Chất điểm đi qua li độ $x = 5\sqrt{3}\ \text{cm}$ lần thứ 2018 vào thời điểm

Câu 6. Vật dao động điều hòa với phương trình $x = 8\cos{\left(ωt + \frac{π}{2}\right)}\ \text{cm}$. Sau thời gian $t_1 = 0\text{,}5\ \text{s}$ kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường $s_1 = 4\ \text{cm}$. Sau khoảng thời gian $t_2 = 12\text{,}5\ \text{s}$ (kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng đường là

Câu 7. Một vật dao động điều hòa trên trục $Ox$ với chu kì $T = 1\text{,}8\ \text{s}$. Ban đầu vật ở li độ $x_0 = 3\ \text{cm}$ và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau thời gian $t_1 = 0\text{,}75\ \text{s}$ vật đến biên lần đầu tiên. Phương trình dao động của vật là

Câu 8. Một vật dao động điều hòa với tần số góc $ω = 4π\ \text{rad/s}$. Tại thời điểm $t_1$ vật ở li độ $7\ \text{cm}$. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 0\text{,}125\ \text{s}$ vật có li độ $24\ \text{cm}$. Biên độ dao động của vật là

Câu 9. Một chất điểm đang dao động điều hòa với chu kì $T$, ban đầu vật ở biên. Sau thời gian $\frac{T}{6}$ vật đi được quãng đường $s_1$, thời gian $\frac{T}{3}$ tiếp theo vật đi được quãng đường $s_2$. Biết rằng $s_2 – s_1 = 2\ \text{cm}$. Biên độ dao động của chất điểm là

2 Lời giải chi tiết bài tập về quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa

Xem lời giải chi tiết tại đây: Giải chi tiết bài tập dao động: Quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa.
Bài tập dao động: Quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: