Bài tập vật lý 12: Trắc nghiệm online Tổng hợp dao động điều hòa

tracnghiem online bài tập vật lý 12: Tổng hợp dao động điều hòa

Kiến thức cơ bản về Tổng hợp dao động điều hòa

Phương trình dao động tổng hợp

Hai dao động thành phần có phương trình dao động là

$$x_1=A_1\cos{\left(\omega t+\varphi_1 \right)}\\ x_2=A_2\cos{\left(\omega t+\varphi_2 \right)}\\ $$

thì phương trình dao động tổng hợp là

$$x=x_1+x_2=A\cos{\left(\omega t+\varphi \right)}$$

Tổng hợp dao động bằng máy tính Casio

$$x=A_1\angle \varphi_1 +A_2\angle \varphi_2=A\angle \varphi$$

Tổng hợp dao động bằng phương pháp giản đồ véc tơ


Tổng hợp dao động điều hòa bằng giản đồ véc tơ

$$\frac{A_1}{\sin{\gamma}}=\frac{A_2}{\sin{\alpha}}=\frac{A}{\sin{\beta}}\\ A{_1^2}=A^2+A{_2^2}-2AA_2\cos{\gamma}\\ A{_2^2}=A^2+A{_1^2}-2AA_1\cos{\alpha}\\ A{^2}=A{_1^2}+A{_2^2}-2A_1A_2\cos{\beta} $$

Công thức tổng quát tổng hợp dao động điều hòa

$$ A{^2}=A{_1^2}+A{_2^2}+2A_1A_2\cos{\left(\varphi_1-\varphi_2\right)}\\ \tan{\varphi}=\frac{A_1\sin{\varphi_1}+A_2\sin{\varphi_2}}{A_1\cos{\varphi_1}+A_2\cos{\varphi_2}} $$

Trắc nghiệm online: Tổng hợp dao động điều hòa

Hãy bấm vào nút Bắt đầu làm bài ở đầu trang để làm bài tập trắc nghiệm online, và khi làm xong thì bấm nút Nộp bài ở cuối trang để xem kết quả nhé.


Câu 1. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là $$x_1 = 2\sqrt{2}\cos{\left(ωt - \frac{9π}{25}\right)}\ \text{cm}\\ x_2 = 2\sqrt{6}\cos{\left(ωt + \frac{7π}{50}\right)}\ \text{cm}$$ Phương trình dao động tổng hợp của vật là

Câu 2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị

Câu 3.Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x=A\sqrt{3}\cos{\omega t}+A\sin{\omega t}$. Biên độ và pha ban đầu của dao động lần lượt là

Câu 4. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình $$x_1=3\cos{\left(4t+\frac{\pi}{2}\right)}\ \text{cm}\\ x_2=A\cos{\left(4t\right)}\ \text{cm} $$ Biết khi động năng của vật bằng một phần ba cơ năng thì vật có tốc độ $8\sqrt{3}\ \text{cm/s}$. Biên độ $A_2$ bằng

Câu 5. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ dao động lần lượt là $A_1 = 5\ \text{cm}$, $A_2 = 3\ \text{cm}$. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động đó chỉ có thể nhận một trong các giá trị sau đây, đó là giá trị nào?

Câu 6. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình $$x_1 = 9\cos{\left(πt + \frac{π}{3}\right)}\ \text{cm}\\ x_2 = A_2\cos{\left(πt - \frac{π}{2}\right)}\ \text{cm}$$ Để dao động tổng hợp trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với dao động có phương trình $x_1$ thì biên độ $A_2$ bằng

Câu 7. Một vật nhỏ có khối lượng là 100 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình $$x_1 = 6\cos{\left(10t + \frac{π}{6}\right)}\ \text{cm}\\ x_2 = A_2\cos{\left(10t + \frac{2π}{3}\right)}\ \text{cm}$$ Cơ năng của vật nhỏ là 0,05 J. Biên độ $A_2$ bằng

Câu 8. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng biên độ của hai dao động thành phần, có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là $90^\text{o}$. Góc lệch pha của hai dao động thành phần đó là

Câu 9. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động lần lượt là $$x_1 = A_1\cos{\left(ωt - \frac{\pi}{6}\right)}\ \text{cm}\\ x_2 = A_2\cos{\left(ωt - π\right)}\ \text{cm}$$ Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là $x = 9\cos{\left(ωt+φ\right)}\ \text{cm}$. Để biên độ $A_2$ có giá trị cực đại thì $A_1$ có giá trị bằng

Câu 10. Hai con lắc lò xo hoàn toàn giống nhau được treo thẳng đứng gần nhau, điểm treo của chúng có cùng độ cao và cách nhau $10\ \text{cm}$. Khi cân bằng, hai vật nhỏ cũng có cùng độ cao. Từ vị trí cân bằng, nâng vật I lên $10\ \text{cm}$, còn vật II nâng lên $12\ \text{cm}$. Thả nhẹ vật I trước, khi nó đi được quãng đường $5\ \text{cm}$ thì thả nhẹ vật II. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ là

------- ΦΦΦΦΦ -------

Không có nhận xét nào: