Kiểm tra thử 15 phút Dao động điều hòa - Đại cương dao động điều hòa - lần 1

Đây là bài kiểm tra 15 phút vật lý 12 online hoàn toàn miễn phí, giúp các em tự kiểm tra, đánh giá kết quả những ngày học đầu tiên về dao động điều hòa. Phần kiến thức này khá thú vị và cực kì quan trọng, nó có thể được xem là nền tảng cho kiến thức vật lý của cả học kỳ 1 lớp 12. Bài kiểm tra đầu tiên này rất mong một phần nào đó giúp các em có một động lực nho nhỏ, chuẩn bị cho một năm học mới đầy hy vọng. Hãy bấm vào nút Bắt đầu làm bài để thấy đề bài và tiến hành kiểm tra nhé. Chú ý thời gian cho phép là 15 phút. Làm xong, bấm vào Nộp bài để xem kết quả. Nếu cần tham khảo lời giải chi tiết thì bấm vào link ở cuối đề bài. Chúc các em thành công.


Câu 1. Chu kì dao động là

Câu 2. Một dao động điều hòa có tần số góc $\omega$. Tần số dao động là

Câu 3. Phương trình dao động điều hòa có dạng $x=A\cos{(\omega t+\varphi)}$, với $A\gt 0, \omega \gt 0$. Đại lượng A được gọi là

Câu 4. Trong quá trình dao động điều hòa với biên độ $A$ và tần số góc $\omega$, tại một thời điểm nào đó li độ $x$ và vận tốc $v$ của vật liên hệ với nhau bằng biểu thức

Câu 5. Trong thời gian 50 s một vật thực hiện được 40 dao động toàn phần. Tần số dao động là

Câu 6. Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc $\omega=4\pi\ \text{rad/s}$, pha ban đầu $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Tại thời điểm $t=0.5\ \text{s}$ pha dao động của chất điểm bằng

Câu 7. Trong quá trình dao động điều hòa, gia tốc của vật có độ lớn cực đại là $a_{\text{max}}=2400\ \text{cm/s}^2$. Biết biên độ dao động $A = 6\ \text{cm}$. Tần số góc bằng

Câu 8. Phương trình dao động điều hòa của một vật là $x=18\cos{\left(2\pi t-\frac{2\pi}{3}\right)}\ \text{cm}$. Trong thời gian $\frac{1}{3}\ \text{s}$ đầu tiên, vật đi được quãng đường là

Câu 9. Tần số góc của một vật dao động điều hòa là $\omega$. Tại thời điểm $t=t_1$ vận tốc và gia tốc của vật có độ lớn lần lượt là $48\ \text{cm/s}$ và $140\ \text{cm/s}^2$. Tại thời điểm $t=t_2$ vận tốc và gia tốc của vật có độ lớn lần lượt là $46.8\ \text{cm/s}$ và $176\ \text{cm/s}^2$. Giá trị của tần số góc $\omega$ là

Câu 10. Hai vật dao động vuông pha nhau, với biên độ lần lượt là 10 cm và 19 cm. Tại cùng một thời điểm $t$ nào đó, li độ của các vật lần lượt là $x_1$ và $x_2$. Tích hai li độ này có độ lớn cực đại bằng

------- ΦΦΦΦΦ -------

Giải chi tiết: Giải chi tiết đề kiểm tra 15 phút Dao động điều hòa - Đại cương dao động điều hòa - Lần 1Không có nhận xét nào: