Kiểm tra thử 45 phút Dao động điều hòa - Đại cương dao động điều hòa - lần 1

Bài kiểm tra 45 phút vật lý 12 online hoàn toàn miễn phí này sẽ giúp các em tự kiểm tra và đánh giá những gì mình đã học về dao động điều hòa. Đề được thiết kế theo ma trận đúng chuẩn của Bộ Giáo dục, đầy đủ 4 mức độ nhận thức, với số lượng câu hỏi phù hợp với từng mức độ. Nếu đã sẵn sàng,hãy bấm vào nút Bắt đầu làm bài để thấy đề bài và tiến hành kiểm tra nhé. Chú ý thời gian cho phép là 45 phút. Làm xong, hãy bấm vào nút Nộp bài ở cuối trang để xem kết quả. Nếu cần tham khảo lời giải chi tiết thì bấm vào link ở ngay dưới đó. Chúc các em thành công.


Câu 1. Dao động là chuyển động

Câu 2. Chu kì $T$ và tần số góc $\omega$ trong dao động điều hòa liên hệ với nhau bằng biểu thức nào sau đây?

Câu 3. Phương trình dao động điều hòa có dạng $x=A\cos{(\omega t+\varphi)}$, với $A\gt 0, \omega \gt 0$. Đại lượng $\varphi$ được gọi là

Câu 4. Trong quá trình dao động điều hòa với biên độ $A$ và tần số góc $\omega$, tại một thời điểm nào đó gia tốc $a$ và vận tốc $v$ của vật liên hệ với nhau bằng biểu thức nào sau đây?

Câu 5. Trong dao động điều hòa, tần số là

Câu 6. Hình chiếu của một điểm chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo

Câu 7. Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=5\cos{\left(6\pi t+\frac{\pi}{4}\right)}\ \text{cm}$. Tại thời điểm $t=0,25\ \text{s}$ pha dao động có giá trị bằng

Câu 8. Một vật đang dao động điều hòa, vận tốc của vật có giá trị cực đại khi vật

Câu 9. Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?

Câu 10. Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=6\cos{\left(\pi t+\frac{\pi}{2} \right)}\ \text{cm}$. Ban đầu li độ và vận tốc của vật lần lượt là

Câu 11. Một vật dao động điều hòa với chu kì $T$, quỹ đạo là đoạn thẳng AB và vị trí cân bằng O. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BO. Thời gian nhỏ nhất vật đi từ B đến I là

Câu 12. Phương trình dao động của một vật là $x=10\cos{\left(4\pi t\right)}\ \text{cm}$. Vật đi qua vị trí cân bằng ở thời điểm nào sau đây?

Câu 13. Một vật dao động điều hòa lặp đi lặp lại trên một đoạn thẳng $AB=40\ \text{cm}$. Biên độ dao động bằng

Câu 14. Trong quá trình dao động điều hòa của một vật, khi gia tốc có độ lớn $200\ \text{cm/s}^2$ thì vật cách vị trí cân bằng 2 cm. Tần số góc bằng

Câu 15. Trong phương trình dao động điều hòa $x=-5\cos{\left(5t \right)}\ \text{cm}$, biên độ và pha ban đầu lần lượt là

Câu 16. Vật dao động điều hòa với biên độ $A$ và chu kì $T$. Tốc độ trung bình trong mỗi chu kì là

Câu 17. Biên độ của một dao động điều hòa là $A$. Tại một thời điểm nào đó tốc độ và li độ lần lượt là $v$ và $x$. Tần số góc của dao động là

Câu 18. Tốc độ cực đại của vật dao động điều hòa bằng $20\pi\ \text{cm/s}$ và gia tốc cực đại bằng $4\ \text{m/s}^2$. Lấy $\pi^2=10$. Biên độ dao động là

Câu 19. Biên độ dao động điều hòa của một vật bằng 20 cm. Thời gian nhỏ nhất để vật đi được quãng đường 20 cm là $\frac{1}{9}\ \text{s}$. Tần số dao động bằng

Câu 20. Phương trình dao động của một vật là $x=14\cos{\left(\omega t +\frac{\pi}{3} \right)}\ \text{cm}$. Vật đi qua li độ -7 cm lần thứ 13 tại thời điểm $t_{13}=7.4\ \text{s}$. Vật đi qua li độ -7 cm theo chiều dương lần thứ 13 tại thời điểm

Câu 21. Vật dao động điều hòa theo phương trình $x = A\cos{\left(\omega t – \frac{\pi}{2}\right)}\ \text{cm}$. Tại thời điểm $t= \frac{\pi}{4\omega}$ vật có li độ $2\sqrt{2}\ \text{cm}$. Tại thời điểm $t= \frac{\pi}{2\omega}$ vật có li độ là

Câu 22. Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kì lần lượt $T_1 = 2.4\ \text{s}$, $T_2 = 4.2\ \text{s}$. Ban đầu cả hai chất điểm cùng qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Thời gian ngắn nhất (kể từ tời điểm ban đầu) để hai vật lại cùng qua vị trí cân bằng theo chiều dương là

Câu 23. Một vật dao động điều hòa, tốc độ của vật lúc qua vị trí cân bằng là $20\pi\ \text{cm/s}$, gia tốc cực đại của vật là $2\ \text{m/s}^2$. Cho ${\pi}^2=10$. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 10 cm là

Câu 24. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với tần số $f = 2\ \text{Hz}$, tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là $30\pi\ \text{cm/s}$. Trong một chu kì dao động, thời gian vật cách xa vị trí cân bằng hơn 3,75 cm là

Câu 25. Tại một thời điểm, li độ và vận tốc của hai vật dao động điều hòa lần lượt là $x_1$, $x_2$ và $v_1$, $v_2$. Các vận tốc liên hệ với nhau bằng biểu thức $16v{_1^2}+9v{_2^2}=144$. Trong đó các vận tốc tính theo đơn vị m/s. Khi $v_1=1.5\ \text{m/s}$ thì $x_1=10\ \text{cm}$ và độ lớn của $x_2$ khi đó bằng

------- ΦΦΦΦΦ -------

Giải chi tiết: Giải chi tiết đề kiểm tra 15 phút Dao động điều hòa - Đại cương dao động điều hòa - Lần 1Không có nhận xét nào: