Đề thi thử TN THPT môn vật lý trường chuyên Phan Bội Châu Nghệ An năm 2022

Đề thi thử TN THPT môn vật lý trường chuyên Phan Bội Châu Nghệ An năm 2022 là một trong những đề thi thử rất chất lượng. Đề vừa sát với đề tham khảo của Bộ, vừa có những bài tập sáng tạo dành cho các em học sinh đam mê chinh phục. Hãy thi thử cùng DẠY HỌC SÁNG TẠO nhé. Khi nào sẵn sàng, hãy bấm vào nút BẮT ĐẦU LÀM BÀI để đồng hồ đếm ngược thời gian, cố gắng làm thật nghiêm túc trong thời gian 55 phút. Đừng quên bấm NỘP BÀI ở cuối đề để xem thành quả của mình. Và DẠY HỌC SÁNG TẠO cũng tặng các bạn lời giải chi tiết để các bạn tham khảo, link lời giải chi tiết cũng ở cuối đề thi. Chúc các bạn thành công.Hãy bấm vào nút BẮT ĐẦU LÀM BÀI để thi thử

Câu 1. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương. Biên độ dao động tổng hợp đạt cực đại khi độ lệch pha giữa hai dao động thành phần bằng

Câu 2. Một sóng cơ hình sin lan truyền theo phương $Ox$ với phương trình $u_\text{M}=A\cos{2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)}$. Đại lượng $T$ được gọi là

Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu tụ điện có điện dung không đổi. Nếu tần số của điện áp tăng lên 2 lần thì dung kháng của tụ điện

Câu 4. Dao động của quả lắc đồng hồ là dao động

Câu 5. Một sóng điện từ truyền trên phương $Ox$, cường độ điện trường tại một điểm $\text{M}$ trên phương truyền sóng có biểu thức $E=E_0\cos{\left(2.10^5\pi\right)}$ ($t$ tính bằng $\text{s}$). Tần số của sóng điện từ này là

Câu 6. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc $\omega$ vào hai đầu đoạn mạch có $R, L, C$ mắc nối tiếp. Độ lệch pha $\varphi$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện được tính bằng công thức nào sau đây?

Câu 7. Theo mẫu nguyên tử Bo, khi nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản thì êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính $r_0$. Khi nguyên tử hiđrô ở trạng thái kích thích đầu tiên thì êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính

Câu 8. Trong việc truyền tải điện năng, vai trò của máy biến áp đặt ở nơi phát điện là

Câu 9. Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Trên màn quan sát, khoảng vân là khoảng cách

Câu 10. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có $g = 9\text{,}8\ \text{m/s}^2$ với chu kì $1\text{,}98\ \text{s}$. Chiều dài con lắc đơn bằng

Câu 11. Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản, micrô có chức năng

Câu 12. Sóng cơ hình sin có tần số $20\ \text{Hz}$ lan truyền theo phương $Ox$ với tốc độ $5\ \text{m/s}$. Bước sóng bằng

Câu 13. Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây?

Câu 14. Hạt nhân ${^{109}_{47}}\text{Ag}$ có số hạt nuclôn bằng

Câu 15. Một nguồn điện có suất điện động $E$ điện trở trong $r$. Khi xảy ra đoản mạch thì cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện là

Câu 16. Đặt điện áp xoay chiều có tần số $50\ \text{Hz}$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở $30\ \Omega$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $\frac{0\text{,}4}{\pi}\ \text{H}$ và tụ điện có điện dung $\frac{10^{-3}}{8\pi}\ \text{F}$ mắc nối tiếp. Tổng trở của đoạn mạch là

Câu 17. Con lắc lò xo có độ cứng $k$, vật nhỏ có khối lượng $m$ dao động điều hòa với tần số góc bằng

Câu 18. Khi máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động, suất điện động trong các cuộn dây của phần ứng

Câu 19. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính là dựa vào hiện tượng

Câu 20. Công của lực điện trường làm điện tích điểm $q$ di chuyển từ M đến N là $A_\text{MN}$, hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là

Câu 21. Phản ứng hạt nhân ${^1_0}\text{n}+{^{235}_{92}}\text{U}\rightarrow {^{95}_{39}}\text{Y}+{^{138}_{53}}\text{I}+3{^1_0}\text{n}$ là phản ứng

Câu 22. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng vật lí của âm?

Câu 23. Trong bán dẫn loại p, hạt tải điện không cơ bản là

Câu 24. Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã $T$, hằng số phóng xạ của đồng vị này là

Câu 25. Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với bước sóng $\lambda$. Khoảng cách giữa ba nút sóng liên tiếp là

Câu 26. Một đoạn dây dẫn dài $2\text{,}5\ \text{m}$ có dòng điện không đổi cường độ $3\ \text{A}$ chạy qua, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $2.10^{-2}\ \text{T}$. Góc giữa đoạn dây và vec tơ cảm ứng từ là $37^\text{o}$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn bằng

Câu 27. Một sóng điện từ truyền trong chân không với bước sóng $0\text{,}06\ \text{mm}$. Sóng điện từ này là

Câu 28. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở là dựa vào hiện tượng

Câu 29. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ dưới đây.
Mạch RLC
Cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm $L=\frac{0\text{,}1}{\pi}\ \text{H}$, điện trở thuần $R=20\ \Omega$, điện dung $C$ của tụ điện có thể thay đổi được. Khi $C=C_1$ thì điện áp giữa N và B đạt cực đại. Khi $C=C_2$ thì điện áp giữa M và N đạt cực đại. Hiệu số $\Delta C^{-1}=C_1^{-1}-C_2^{-1}$ có giá trị là


Câu 30. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau, được treo vào cùng một giá cố định tại nơi có $g = 10\ \text{m/s}^2$. Điểm treo của hai con lắc cách nhau $8\ \text{cm}$. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hợp lực tác dụng lên giá treo có giá trị phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ dưới đây.
Hai con lắc lò xo và đồ thị
Tốc độ của con lắc thứ nhất và gia tốc của con lắc thứ hai đồng thời triệt tiêu. Biết $t_2-t_1=\frac{\pi}{24}\ \text{s}$. Khoảng cách cực đại giữa hai quả cầu gần nhất với giá trị nào sau đây?


Câu 31. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm $\text{A}$ và $\text{B}$ dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng $4\ \text{cm}$. Khoảng cách giữa hai nguồn $AB = 30\ \text{cm}$. $\text{M}$ và $\text{N}$ là hai điểm ở mặt nước nằm trên trung trực của $\text{AB}$ với $MN = 54\ \text{cm}$. Trên đoạn $MN$, số điểm ít nhất mà tại đó các phần tử nước dao động ngược pha với nguồn là

Câu 32. Đặt điện áp xoay chiều (có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi) vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ dưới đây.
Mạch RLC
Biết điện áp hiệu dụng $U_\text{AM} = U_\text{NB}$, điện áp tức thời $u_\text{AM}$ lệch pha $150^\text{o}$ so với $u_\text{MN}$ và $u_\text{AN}$ lệch pha $30^\text{o}$ so với $u_\text{MN}$. Hệ số công suất của đoạn mạch $\text{AB}$ là


Câu 33. Một sóng cơ hình sin có chu kì $T$, lan truyền trên phương $Ox$ từ $O$ với biên độ $a = 2\ \text{cm}$ và bước sóng $24\ \text{cm}$. Hai phần tử tại $\text{M}$ và $\text{N}$N ($\text{M}$ gần $\text{O}$ hơn $\text{N}$) có vị trí cân bằng cách nhau $8\ \text{cm}$. Tại thời điểm $t_1$ li độ của phần tử tại $\text{N}$ là $-1\ \text{cm}$ đang giảm. Tại thời điểm $t_2=t_1+0\text{,}25T$ li độ của phần tử tại $\text{M}$ là

Câu 34. Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có dải bước sóng từ $400\ \text{nm}$ đến $750\ \text{nm}$. Trên màn quan sát, $\text{M}$ là vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó có 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1,\lambda_2$ cho vân tối và có 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_3,\lambda_4$ cho vân sáng. Tổng các bước sóng $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4$ bằng

Câu 35. Trong giờ thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng, một nhóm học sinh đo được kết quả như sau: $D=1\text{,50}\pm 0\text{,}02\ \text{m}$; $a=1\text{,00}\pm 0\text{,}10\ \text{mm}$ và khoảng cách $10$ vân sáng liên tiếp trên màn $\ell=9\text{,00}\pm 0\text{,}10\ \text{mm}$. Bước sóng ánh sáng mà nhóm này đo được trong thí nghiệm là

Câu 36. Một mạch dao động lí tưởng $LC$ đang có dao động điện từ tự do. Điện dung của tụ điện là $20\ \text{nC}$. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là $6\pi\ \text{mA}$. Tại thời điểm $t$, điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn $9\ \text{V}$ thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn $4\text{,}8\pi\ \text{mA}$. Tần số dao động riêng của mạch là

Câu 37. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết bán kính Bo là $5\text{,}3.10^{-11}\ \text{m}$, điện tích và khối lượng của êlectron tương ứng là $-1\text{,}6.10^{-19}\ \text{C}$ và $9\text{,}1.10^{-31}\ \text{kg}$. Hằng số $k=9.10^9\ \text{Nm}^2\text{C}^2$. Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, trong thời gian $2\ \text{μs}$ thì quãng đường mà êlectron đi được là

Câu 38. Điện năng được truyền từ nơi phát điện đến một khu tái định cư gồm 30 hộ dân bằng đường dây tải điện một pha. Coi mỗi gia đình đều tiêu thụ điện như nhau. Gọi $y$ là độ lệch pha giữa điện áp nơi phát và cường độ dòng điện $i$, $x$ là độ lệch pha giữa điện áp nơi tiêu thụ và $i$. Hình vẽ dưới đây là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $y^2$ vào $x$ và bảng giá tiền điện của EVN.
Mạch RLC
Mỗi tháng tại nơi phát điện truyền tải một điện năng $10\text{,}8\ \text{MWh}$. Mỗi tháng, một hộ gia đình phải trả cho EVN số tiền là


Câu 39. Xét phản ứng kết hợp ${^2_1}\text{H}+{^3_1}\text{H}\rightarrow {^4_2}\text{He}+{^1_0}\text{n}$. Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt đơtêri, triti và ${^4_2}\text{He}$ lần lượt là 1,16 MeV/nuclôn; 2,82 MeV/nuclôn; 7,07 MeV/nuclôn. Phản ứng này tỏa một năng lượng bằng

Câu 40. Một tấm pin Mặt Trời được chiếu bởi chùm sáng đơn sắc có tần số $5.10^{14}\ \text{Hz}$. Mỗi giây có $4.10^{20}\ \text{phôtôn}$ đập vào tấm pin. Hiệu suất của pin là $12\text{,}5\ \text{%}$. Công suất phát điện của tấm pin Mặt Trời này làLời giải chi tiết

Không có nhận xét nào: